Dokumente seiner aktiven Zeit

Bassai Sho - Yugoslavia - II World Championship IAKF - 1977