Fudokan Karate Kata

Im Fudokan werden die von Prof. Dr. Ilija Jorga geschaffenen Fudokan-Kata und zusätzlich alle 27 klassischen Shotokan-Kata sowie Kata des Goju-Ryu und Shito-Ryu (Shiryki, Seisan, Sanchin) und der alten Okinawa Karate-Schulen gelehrt.

 

1. Kaminari

2. Setsu-yama-bama

3. Washi-no-ma

4. Taiji Sho-dan

5. Taiji Ni-dan

6. Tobi-tori

7. Yon-rei

8. Meikyo Sho-dan

9. Meikyo Ni-dan

10. Meikyo San-dan

 

11. Heian-oi komi

12. Kan-ku oi komi

13. Bassai-oi komi

14. Tekki-oi komi

15. Teisho-no-kata

16. Goyu-shiho oi komi

17. A-Nan-Kun (A-Nan-Ku)

18. Bassai (Pasai) Dai, Sho - includes Itosu, Matsumura,Yabu, etc.

19. Chin-tei (Chinte)

 

20. En-pi (Wan-Shu)

21. Gan-Kaku (Chin-To)

22. Gojyu-Shi-Ho (U-Sei-Shi), Dai, Sho

23. Han-Getsu (Sei-San)

24. Ji-In

25. Ji-On

26. Jitte

27. Kan-Ku (Ku-Chan-Ku), Dai, Sho - includes Shi-Ho-Ku-Chan-Ku

28. Kan-Shiwa

29. Kuru-Run-Ha

30. Ni-Jyu-Shi-Ho (Ni-Sei-Shi)

31. Mei-Kyo

32. Roh-Hai, Sho-Dan, Ni-Dan, San-Dan Matsumura, etc.

 

33. Sai-Ha

34. San-Se-Ru

35. Se-San

36. Sei-En-Chin

37. Sei-Pai

38. Shi-So-Chin

39. So-Chin

40. Supa-Rin-Pan (Becchu-Rin, Hyaku-Hachi-Ho)

41. Un-Su (Un-Shu)

42. Wan-Kan

 

sowie alle 27 klassischen Shotokan Kata.